ขายตัวเพื่อช่วยเพื่อน[Samotorake (Akira)] Nami ga Kanemochi no Gaki to Torihiki (One Piece)